Vietnamese

"Neither the Diocese of St. Augustine, nor any other Catholic Church authorities have investigated,  approved or in any way endorsed the  factual or theological contents  of the Father Jose Story."

Tôi sinh ngày 16 tháng 7 nam 1949 t?i Kerala, ?n Ð?. Cha m? c?a tôi là Joseph và Theresa Maniyangat. Tôi là ngu?i con l?n nh?t trong 7 anh ch? em: Jose, Mary, Theresa, Lissama, Zachariah, Valsa và Tom.

Vào nam 14 tu?i, tôi gia nh?p tu vi?n St. Mary ? Thiruvalla. B?n nam sau dó, tôi d?i sang tu vi?n St. Joseph ? Alwaye, Kerala, d? ti?p t?c d?i tu. Sau 7 nam tri?t h?c và th?n h?c, tôi du?c th? phong linh m?c vào ngày 1 tháng 1 nam 1975. Sau dó, tôi làm công tác truy?n giáo ? Giáo Ph?n Thiruvalla.

Vào nam 1978, trong th?i gian tôi dang d?y ? tu vi?n St. Thomas ? Bathery, tôi là m?t thành viên ho?t d?ng trong phong trào Canh Tân Ð?c S?ng ? Kerala và b?t d?u t? ch?c các cu?c tinh tâm, d?i h?i c?a phong trào Canh Tân Ð?c S?ng ? Kerala.

Vào Chúa Nh?t L? Kính Lòng Thuong Xót ngày 14 tháng 4 nam 1985, khi trên du?ng di dâng l? cho m?t nhà th? phía b?c ? Kerala, tôi dã b? tai n?n th?t kh?ng khi?p. Tôi dang lái xe g?n máy b? m?t ngu?i say ru?u lái chi?c xe jeep d?ng vào d?u xe. Sau dó ngu?i ta chuy?n tôi d?n b?nh vi?n cách xa kho?ng 35 d?m. Trên du?ng t?i b?nh vi?n, linh h?n tôi dã lìa kh?i xác, và tôi dã c?m nghi?m du?c s? ch?t. Ngay lúc dó, tôi g?p Thiên Th?n b?n m?nh. Tôi du?c nhìn th?y thân xác c?a tôi và nh?ng ngu?i dua tôi d?n b?nh vi?n. Tôi nghe ti?ng h? dang khóc và c?u nguy?n cho tôi. Lúc dó Thiên Th?n b?n m?nh nói v?i tôi r?ng: "Tôi s? dua cha lên Thiên Ðàng; Thiên Chúa mu?n g?p và nói chuy?n v?i cha." Thiên Th?n b?n m?nh cung nói v?i tôi trên du?ng di s? cho tôi th?y H?a Ng?c và Luy?n Ng?c. Tru?c tiên, Thiên Th?n d?n tôi t?i H?a Ng?c. Th?t là m?t c?nh r?t kh?ng khi?p! Tôi dã nhìn th?y Satan và các qu? d? v?i d? nóng ph?ng ph?c kho?ng 2000 d? F, giòi b? bò lúc nhúc, ngu?i ta la hét và ch?i b?i, m?t s? khác dang b? tra t?n b?i qu? d?. Thiên Th?n b?o tôi nh?ng ngu?i này dã m?c t?i tr?ng mà không an nan h?i c?i khi còn s?ng. Tôi dã hi?u ? dó có 7 m?c d? dau d?n c?a hình ph?t khác nhau tu? theo t?i tr?ng mà h? dã ph?m khi còn s?ng, linh h?n h? r?t x?u xí, d?c ác, và kinh khi?p. Ðó là m?t kinh nghi?m dáng s?. Tôi có nhìn th?y m?t s? ngu?i quen nhung tôi không du?c phép nêu tên c?a h?. Nh?ng t?i b? roi vào H?a Ng?c chính y?u là các t?i: phá thai, dâm d?c, tr? t?, ghen ghét, không tha th? và ph?m thánh. Thiên Th?n b?o tôi r?ng, n?u nh?ng ngu?i này th?ng h?i tru?c gi? ch?t thì h? có th? tránh du?c H?a Ng?c, ch? ph?i d? bù ? Luy?n Ng?c. Tôi còn hi?u r?ng m?t s? ngu?i h?i c?i ch?u dau kh? d? d?n t?i ? d?i này. B?ng cách dó, h? s? tránh du?c Luy?n Ng?c và du?c lên th?ng Thiên Ðàng. Tôi r?t ng?c nhiên khi th?y có c? các linh m?c và giám m?c ? H?a Ng?c. Trong s? nh?ng ngu?i dó, m?t s? ngu?i tôi không bao gi? dám nghi h? s? b? sa H?a Ng?c vì dã gi?ng d?y sai l?m và làm guong x?u.

Sau khi tham H?a Ng?c, Thiên Th?n dua tôi d?n Luy?n Ng?c. ? dây cung v?y, có 7 m?c d? hình ph?t và l?a cháy ph?ng ph?c khác nhau. Nhung ? Luy?n Ng?c thì không kh?ng khi?p nhu ? H?a Ng?c. Ngu?i ta không tranh giành và ch?i b?i. N?i dau kh? chính c?a h? là không du?c chiêm ng?m Thiên Chúa. M?t s? ngu?i trong Luy?n Ng?c h? m?c t?i tr?ng nhung h? dã an nan th?ng h?i v?i Chúa tru?c khi ch?t. M?c dù nh?ng linh h?n này dang ch?u hình ph?t, h? v?n c?m nh?n s? bình an và h? bi?t r?ng ngày nào dó h? s? du?c hu?ng Thánh Nhan Chúa. Tôi dã du?c phép nói chuy?n v?i linh h?n ? Luy?n Ng?c. H? xin tôi và m?i ngu?i c?u nguy?n cho h? d? h? s?m du?c v? Thiên Ðàng. Khi chúng ta c?u nguy?n cho các linh h?n noi Luy?n Ng?c, h? s? nh? on và c?u nguy?n l?i cho chúng ta khi h? v? Thiên Ðàng.

Th?t r?t khó mà di?n t? Thiên Th?n c?a tôi d?p nhu th? nào. Thiên Th?n sáng nhu ánh hào quang. Thiên Th?n luôn d?ng hành v?i tôi trong công vi?c m?c v?, d?c bi?t là m?c v? ch?a lành. Thiên Th?n luôn di v?i tôi b?t c? noi nào và tôi r?t bi?t on v? s? b?o v? c?a Thiên Th?n cho d?i s?ng c?a tôi. K? ti?p, Thiên Th?n dua tôi lên Thiên Ðàng. Chúng tôi bang qua con du?ng h?m sáng láng. Tôi chua bao gi? c?m nghi?m du?c s? bình an và hoan h? b?ng lúc này. Ngay t?c kh?c, tôi nghe th?y di?u nh?c du duong nh?ng Thiên Th?n dang ca hát và tôn th? Chúa. Tôi nhìn th?y nh?ng v? Thánh d?c bi?t là Ð?c M? Maria, Thánh Giuse, nhi?u giám m?c và linh m?c thánh thi?n. Nh?ng v? này sáng láng nhu các vì sao. Khi tôi d?n tru?c m?t Chúa, Chúa Giêsu b?o tôi: "Cha mu?n con tr? l?i tr?n gian, trong cu?c s?ng th? hai c?a con, con s? tr? nên d?ng c? hoà bình và ch?a lành cho m?i ngu?i, con s? d?n m?t noi d?t l? và con s? nói ti?ng nu?c ngoài, m?i s? s? du?c Cha chúc phúc." Sau nh?ng l?i dó, Ð?c M? Maria b?o tôi: "Con hãy làm nh?ng gì Chúa b?o con, M? giúp con trong công vi?c m?c v? c?a con."

Không m?t ngôn ng? nào có th? di?n t? du?c s? d?p d? c?a Thiên Ðàng. Noi dó chúng ta d?y tràn bình an và h?nh phúc vu?t quá h?ng tri?u l?n s? tu?ng tu?ng c?a chúng ta. Thiên Chúa r?t là t?t d?p hon b?t c? s? tu?ng tu?ng nào. M?t c?a Ngài thì sáng láng và r?c r? hon ngàn l?n ánh sáng c?a m?t tr?i. Nh?ng b?c tranh mà chúng ta nhìn th?y ? th? gi?i này ch? là nh?ng bóng m? so v?i s? l?ng l?y c?a Ngài. Bên c?nh Chúa Giêsu là M? Maria, M? r?t d?p và sáng láng. Không có m?t hình ?nh nào trên th? gi?i này có th? so sánh v?i v? d?p th?t s? c?a M?. Thiên Ðàng là quê th?t c?a m?i ngu?i chúng ta. Chúng ta c? g?ng tr? v? Thiên Ðàng và hu?ng h?nh phúc nhan thánh Chúa mãi mãi. Sau dó, tôi cùng Thiên Th?n tr? v? tr?n gian.

Lúc xác tôi còn n?m ? b?nh vi?c, bác si dã ki?m tra toàn b? và xác nh?n tôi dã ch?t. Nguyên nhân c?a s? t? vong là do m?t quá nhi?u máu. Gia dình tôi dã du?c thông báo khi h? còn ? noi xa. Nhân viên b?nh vi?n quy?t d?nh dua xác tôi xu?ng nhà xác. B?i vì b?nh vi?n không có máy l?nh, nên h? lo ng?i xác s? có mùi hôi. Ngay lúc h? chuy?n xác tôi t?i nhà xác, linh h?n tôi tr? l?i thân xác. Tôi c?m th?y r?t dau d?n vì nh?ng v?t thuong và nhi?u xuong b? gãy. Tôi b?t d?u rên la, nh?ng ngu?i xung quanh tôi ch?y tán lo?n la ho?ng lên vì s? hãi. M?t trong nh?ng ngu?i dó dã di g?i bác si và nói: "Xác ch?t dang rên la.". Bác si d?n ki?m tra l?i thân th? tôi và phát hi?n tôi v?n còn s?ng. Bác si ?y nói r?ng: "Cha Jose v?n còn s?ng, dây là phép l?, hãy dem cha tr? l?i b?nh vi?n."

Khi h? dua tôi d?n phòng d? truy?n máu, d?ng th?i h? m? và s?a l?i nh?ng xuong dã b? gãy. H? s?a l?i xuong quai hàm, xuong su?n, xuong ch?u, xuong c? tay và xuong chân ph?i c?a tôi.

Sau hai tháng di?u tr? t?i b?nh vi?n, bác si v? xuong dã cho tôi bi?t là tôi không bao gi? có th? di l?i du?c n?a. Nhung tôi dã nói v?i bác si: "Thiên Chúa dã cho tôi s?ng l?i, g?i tôi v? tr?n gian thì cung s? ch?a lành tôi." Sau m?t tháng c?t bang b?t, tôi v?n không th? di l?i du?c. Trong lúc chúng tôi dang c?u nguy?n t?i nhà, tôi c?m th?y r?t dau d?n ? noi xuong ch?u. Nhung ch? du?c m?t th?i gian ng?n, s? dau d?n dã hoàn toàn bi?n m?t và tôi nghe ti?ng có ngu?i nói v?i tôi: "Con dã du?c ch?a lành, d?ng d?y và di." Tôi c?m th?y an bình và du?c ch?a lành hoàn toàn trong con ngu?i c?a tôi. Tôi d?ng d?y và bu?c di. Tôi ng?i khen và t? on Chúa cho phép l? này. Tôi báo cho bác si v? cái tin mà tôi dã du?c ch?a lành, ông ta r?t ng?c nhiên. Ông ta nói v?i tôi r?ng: "Thiên Chúa c?a ông là Chúa th?t. Tôi ph?i theo Thiên Chúa c?a ông." Bác si này là ngu?i theo d?o Hindu, ông ta dã h?i tôi v? d?o thánh. Sau dó, ông ta h?c d?o và chính tôi là ngu?i dã r?a t?i cho ông d? gia nh?p d?o Công Giáo.

Theo s? di?p c?a Thiên Th?n, tôi dã d?n Hoa K? vào ngày 10 tháng 11 nam 1986, v?i công tác là linh m?c truy?n giáo. Lúc d?u, tôi làm vi?c cho Giáo ph?n Boise ? Idaho t? nam 1987 d?n 1989, k? d?n tôi làm tuyên uý cho m?t nhà tù trong Giáo ph?n Orlando, Florida t? nam 1989 d?n 1992.

Nam 1992, tôi thuyên chuy?n d?n Giáo ph?n Thánh Augustino và làm vi?c t?i nhà th? Thánh Matthêu ? thành ph? Jacksonville trong hai nam. Sau dó, tôi du?c ch? d?nh làm chính x? c?a nhà th? Ð?c M? H?n Xác Lên Tr?i t? nam 1994 d?n nam 1999. Vào nam 1997, tôi du?c chính th?c công nh?n là linh m?c trong Giáo ph?n. T? tháng 6 nam 1999 d?n nay, tôi là cha qu?n nhi?m nhà th? Ð?c M? c?a Lòng Thuong Xót ? thành ph? MacClenny, Florida. Ð?ng th?i tôi cung ph?c v? cho tr?i trù Starke, trung tâm c?i hu?n Raiford và trong b?nh vi?n MacClenny. Hon n?a, tôi cung là cha linh hu?ng c?a H?i Lêgiô Marie c?a d?a ph?n. Trong m?i ngày th? b?y d?u tháng, giáo x? tôi có gi? ch?u Thánh Th? và Thánh L? ch?a lành. M?i ngu?i d?n t? nhi?u noi trong ti?u bang Florida và các ti?u bang khác. Tôi dã du?c m?i d?n cho m?c v? ch?a lành ? nhi?u thành ph? l?n trong nu?c nhu: New York, Philadelphia, Washington DC, San Jose, Dallas, Chicago, Birmingham, Denver, Boise, Idaho Falls, Ontario, Miami, Ft. Lauderdale, Poolsville và nhi?u nu?c trên th? gi?i nhu Ireland, Spain, Czech Republic, India, France, Portugal, Yugoslavia, Italy, Canada, Mexico, Cayman Island và Hawaiian Islands.

Xuyên qua công tác m?c v? ch?a lành qua phép Thánh Th?, tôi dã th?y nhi?u ngu?i du?c ch?a lành v? th? xác, linh h?n, tâm h?n cung nhu c?m xúc. Nhi?u b?nh khác nhau nhu ung thu, sida, tim, m?t, suy?n, dau lung, lãng tai và nhi?u b?nh khác dã du?c ch?a lành hòan toàn. Thêm vào dó, nhi?u l?n trong nam có nh?ng cu?c ch?a lành d?c bi?t v? giòng t?c mà dã ?nh hu?ng b?i t?i l?i c?a cha ông cung dã du?c ch?a lành hoàn toàn. Vì th? chúng ta c?n s? ch?a lành v? gia t?c. Các bác si và nhi?u thu?c men không th? giúp chúng ta ch?a lành v? các lo?i b?nh t?t này. Trong m?c v? ch?a lành, dã có nhi?u ngu?i du?c ngh? ngoi trong on Chúa Thánh Th?n tru?c Thánh Th? Chúa và nhi?u ngu?i du?c d?i m?i tâm linh cung nhu ch?a lành v? thân xác.

Tu?ng thu?t c?a Linh M?c Jose Maniyangat.

Chuy?n d?ch: Anna Liên Nguy?n Seattle ngày 7 tháng 11 nam 2007

Thân m?n. Anna Liên Nguy?n d?ch.

News

© All Rights Reserved. Father Jose Maniyangat Eucharistic Healing Ministry Terms of Use | Site Map